Family bed laughing social impact

Socialt

Vi på DB Schenker är övertygade om att ett företags framgång är mer än bara ekonomiska resultat. Därför vill vi skapa en balans mellan våra ekonomiska, sociala och miljömål.

Ur en social synvinkel strävar vi på DB Schenker efter att höra till de bästa arbetsgivarna. Detta mål har vi nått i många länder och vi anstränger oss till det yttersta för att bibehålla denna position och att uppnå den i hela världen.

Vi är dock medvetna om att vårt sociala ansvar omfattar mer än att vara en attraktiv arbetsgivare. DB Schenker följer alltid internationella riktlinjer för anställnings- och arbetsvillkor och strävar efter att vara en respekterad del i samhället som stödjer sociala projekt.

Främja det bästa globala teamet 

De anställda är den viktigaste tillgången för oss på DB Schenker. Vi kan förbli framgångsrika endast om vi har motiverade och kvalificerade medarbetare. Våra medarbetare stannar kvar hos oss. Vi jobbar för en hållbar personalutveckling och en stark företagskultur.

Genom en stark och professionell personal- och resurshantering har vi kunnat skapa starka band med våra medarbetare. Vi arbetar kontinuerligt för att öka tillfredsställelsen bland personalen ytterligare genom att sätta upp tydliga mål och regelbundet utvärdera oss själva med hjälp av internationella personalenkäter. Vi ser till att vår personal ständigt utvecklas och vi strävar efter att anpassa våra anställdas yrkesmässiga utveckling till deras individuella yrkes- och livsfaser. Med andra ord: vi har gjort hållbar utveckling av våra medarbetare till en av våra prioriteringar.

En stark företagskultur är en förutsättning för lojala och nöjda medarbetare och i förlängningen en bas för varaktig framgång. Vi finns på plats överallt i världen. Det innebär en utmaning för oss, att integrera vitt skilda kulturer och att skapa en gemensam identitet. För oss är det viktigt att skapa en kultur där medarbetare med olika bakgrund kan trivas och arbeta tillsammans för att uppnå våra mål och visioner.

Rekrytering av de bästa på global nivå 

Det är en absolut nödvändighet att dels kunna behålla medarbetarna, dels jobba med rekrytering professionellt för att kunna fortsätta bygga en framgångsrik global organisation.

Vi på DB Schenker har som mål att höra till de mest attraktiva arbetsgivarna inom transport- och logistikbranschen. Det är naturligtvis en extraordinär utmaning mot bakgrund av de demografiska förändringarna och konkurrensen om välutbildade och skickliga medarbetare. Vi erbjuder inte bara tilltalande utbildnings- och praktikprogram utan ökar ständigt våra insatser för rekrytering av kvalificerade och kompetenta medarbetare. DB Schenker har ett nära samarbete med högskolor och förbund såsom det tyska logistikförbundet BVL (Bundesvereinigung Logistik e. V.).

Rättvisa arbetsvillkor

DB Schenkers sociala minimistandarder definierar förväntningarna på den dagliga verksamheten för medarbetare, chefer och ledning på ett globalt plan.

DB Schenkers sociala minimistandarder specificerar och operationaliserar de allmänna sociala uttalandena i den överordnade uppförandekoden som gäller för vårt moderbolag Deutsche Bahn. De överensstämmer med Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande konventioner, FN:s Global Compact, den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt den tyska hållbarhetslagen.

Dessa principer är bindande för alla styrelseledamöter, verkställande direktörer, chefer och anställda över hela världen. DB Schenker uppmuntrar även sina affärspartners att följa dem. I de fall då nationella och internationella lagar inte föreskriver tillräckliga sociala och arbetsmiljömässiga regler, följer DB Schenker dessa standarder som minimum.